Informacje

Pełna nazwa szkoły


SPK przy Ambasadzie RP w Londynie , Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibąw Warszawie zwanego dalej Ośrodkiem.

Lokalizacja


SPK przy Ambasadzie RP w Londynie wynajmuje pomieszczenia szkolne w soboty od angielskiej szkoły Gumley House Convent School TW7 6XF London, Worton Road, Isleworth Middlesex.

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, zwany dalej Punktem, został utworzony na mocy Zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie założenia Szkolnego PunktuKonsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie (Dz.Urz.MEN.08.1.3). z póżniejszą zmianą: Zarządzenia nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przyKonsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie (Dz.Urz.MEN.09.1.6)

Punkt , umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

SPK przy Ambasadzie RP w Londynie działa na podstawie statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisówprawa, a w szczególności:

 1. 1)  aktu założycielskiego - Zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca

  2008 r. w sprawie w sprawie założenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przyKonsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie (Dz.Urz.MEN.08.1.3 zpoż. zmianami).,

 2. 2)  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

 3. 3)  Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20

  listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526),

 4. 4)  ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzającej – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),

 5. 5)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm.)zwanej dalej Ustawą,

 6. 6)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189z późn. zm.),

 7. 7)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198),

 8. 8)  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817),

 9. 9)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klsyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zm.),

 10. 10)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 11. 11)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648), zwanego dalej Rozporządzeniem 1,

 12. 12)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2014 r., poz. 454 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem 2,

 13. 13)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r, w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pubicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534).

 14. Źródła finansowania


Szkoła finansowana jest z budżetu państwa polskiego, z części, której dysponentem jest minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania.

 

·        Szkoła jest częścią polskiego systemu edukacyjnego, a nie brytyjskiego.

·         Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół (angielskich) o przedmioty ojczyste.
Rodzaj nauczanych przedmiotów oraz ich wymiar czasowy (liczba godzin) wynika z w/w Rozporządzenia MEN z dn.31 sierpnia 2010 r..

·          Zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, w sobotę wg planu lekcji dla poszczególnych klas.

·          Uczniowie i absolwenci otrzymują świadectwa szkolne, które dopuszczone są do obrotu prawnego wraz ze świadectwem szkoły kraju czasowego pobytu (szkoły angielskiej).

·         Uczniowie Szkoły klasyfikowani i promowani są na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83,poz.562.).

·         Od roku szkolnego 2010/2011 klasyfikacja okresowa uczniów odbywa się dwa razy w roku- na półrocze i na koniec roku.