Konkursy na nauczycieli

 

 

 

KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

do zapoznania się dla wszystkich kandydatów:

 

(SZCZEGÓŁY: KLIKNIJ NA WYBRANY PRZEDMIOT)

nauczyciel języka polskiego.pdf

nauczyciel WOP.pdf

 

dokumenty przesyłamy na adres mailowy: londyn-spk@orpeg.pl

 


 

KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

do zapoznania się dla wszystkich kandydatów:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSUTLATCYJNYM PRZY AMBASADZIE RP W LONDYNIE WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

(SZCZEGÓŁY: KLIKNIJ NA WYBRANY PRZEDMIOT)

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (konkurs wygrała pani Katarzyna Świderska oraz Pani Dorota Hrycak-Krzyżanowska)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (konkurs wygrała Pani Anna Hajduk)

NAUCZYCIEL WIEDZY O POLSCE (konkurs wygrał Pan Sławomir Banasik)

 

dokumenty przesyłamy na adres mailowy: londyn-spk@orpeg.pl

 


 


 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i liceum.

 

 

Data ukazania się ogłoszenia: 1.09.2017 r.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (7/26).

 
Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):


§ 4a

2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1 i 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, 
a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2 lub 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.
4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub 
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela


Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 września 2017r  roku do godziny 20.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl   W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 01 września 2017r.

 

Konkurs wygrała Pani Andżelika Marzęda

 

 

 

 

 

 


 


 

Kierownik Szkolnego Punktu przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela wiedzy o Polsce w szkole podstawowej

 

Data ukazania się ogłoszenia: 6 sierpnia 2017 roku

Wymiar czasu pracy: niepełny etat 5/26

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264):

§ 4a

5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych

- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy

- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)

Wymagane dokumenty:

 list motywacyjny i CV

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia

zawodowego

 kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych)

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

- o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189);

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 sierpnia 2017

roku do godziny 16.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl w temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową

 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Konkurs wygrał Pan Błażej Zdziarski

 


 


 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku REFERENT od 01.09.2017 r.

 

Data ukazania się ogłoszenia: 6 sierpnia 2017 roku

Wymiar etatu: 0,2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Warunki pracy:

    1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa.

    2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

    a) SPK przy Ambasadzie RP w Londynie

    b) stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,

    c) bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.

    3. Zatrudnienie na czas określony

    4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki         Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących          nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych    prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych           jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm.)

Okres zatrudnienia: 1 września 2017 - 31 sierpnia 2017 r., z możliwością zatrudnienia      w kolejnym roku szkolnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie dokumentacji SPK zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych, sporządzanie

okresowych sprawozdań finansowych, analizowanie i projektowanie budżetu SPK,

3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

4. Załatwianie spraw w zakresie finansowym,

5. Obsługa bankowa szkoły (także elektroniczna),

6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

7. Prowadzenie teczek osobowych nauczycieli,

8. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem zapisów i ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej)

9. Właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także archiwizacja,

10. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno - biurowych na wniosek kierownika, nauczycieli, uczniów i ich rodziców,

11. Wprowadzanie danych statystycznych szkoły.

12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w SPK.

 Wymagania niezbędne:

1) kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych - Dz. U. Nr 82 poz. 493 z późniejszymi zmianami),

2) preferowane wykształcenie wyższe,

3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) umiejętność obsługi komputera,

6) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań,

7) dobra znajomość jęz. angielskiego,

8) obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

1) wiedza z zakresu prawa administracyjnego i oświatowego,

2) komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość

nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

3) biegła, udokumentowana znajomość programu Microsoft Office Word, Microsoft

Office Excel, Power Point oraz internetu,

4) umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań, arkuszy kalkulacyjnych,

dokumentów także w formie elektronicznej.

5) umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, skanowania dokumentów,

przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, obsługi poczty e-mail.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) oświadczenie o stanie zdrowia,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 30 sierpnia 2017r. na adres:

londyn-spk@orpeg.pl z dopiskiem „konkurs na stanowisko referent”

Po ww. terminie Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dodatkowe:

1) Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

2) Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.”

 

3)  Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

4) Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do wykonania badań lekarskich.

5) Oferty złożone po terminie (decyduje data przesłania maila) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone.

6) Oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone

 

Konkurs wygrała Pani Justyna Nosowska 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku woźnego.

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku woźnego

Data ukazania się ogłoszenia: 6 sierpnia 2017 roku

Wymiar etatu: 0,2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko 

Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

a) praca w SPK przy Ambasadzie RP w Londynie-Worton Road TW7 6XF , 

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy zorganizowane na terenie szkoły.

3. Zatrudnienie na czas określony. 

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm).  

WOŹNY SZKOLNY- współpracuje z kierownikiem SPK i pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu młodzieży oraz dba o utrzymanie porządku w szkole i należytej dyscypliny pracy. Woźnego powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkolnego, zabezpiecza przed kradzieżą ,oraz dalszym zniszczeniem.

Bezpośrednim przełożonym woźnego jest kierownik SPK.

W czasie zajęć  służbowych woźnemu nie wolno oddalać się od szkoły bez pozwolenia kierownika SPK.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1. Kieruje  pracą  pracownika obsługi- osoby sprzątającej.

2. Zabezpiecza  potrzebne narzędzia pracy i materiały do utrzymania czystości.

3. Utrzymuje czystość i porządek przed szkołą w jej obejściu.

4. W razie potrzeby sporządza kserokopie dokumentów.

5. Sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynków i całością sprzętu szkolnego.

6. Pomaga przy dekoracji szkoły i radiofonizacji uroczystości szkolnych.

7. Wykonuje inne prace wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez kierownika SPK.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, 

2) kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych - Dz. U. Nr 82  poz. 493 z późniejszymi zmianami) 

3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku, 

4) oświadczenie o niekaralności, 

5) umiejętność obsługi komputera, 

6) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

2) umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, skanowania dokumentów, przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, obsługi poczty e-mail.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) curriculum vitae  i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, potwierdzona stosownym dokumentem,

6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 30 sierpnia 2017 r. na adres:  londyn-spk@orpeg.pl z dopiskiem „konkurs na stanowisko woźnego SPK w Londynie”

Po ww. terminie  Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.  

Informacje  dodatkowe:

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

3) osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do wykonania badań lekarskich.

4) oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone, 

5) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

6) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Konkurs wygrała Pani Katarzyna Mazur

 

  

Konkurs zakończono: posadę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej otrzymała Pani Edyta Grodzka 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na 

stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko 
nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):


§ 4a. 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych  w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27 listopada 2016 r. roku do godziny 12.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl lub oncek@wp.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 29 października 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Nauczyciela bibliotekarza

w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/36), liczba stanowisk 1.

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

§ 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, która:

1)    ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)    posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:

a)  studia pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo lub

b) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub

c)  pomaturalne studium bibliotekarskie.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.

 

Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowana znajomość obsługi bibliotecznego programu Mol

b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,

c) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),

d) umiejętność pracy z młodzieżą,

e) wysoki poziom kultury osobistej.

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

ü  list motywacyjny i CV

ü  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

ü  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

ü  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (
t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny byćpotwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodnośćz oryginałem”.

 

 

Osoba, która wygra konkurs będziezobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badańlekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 3 września 2016 roku do godziny 12.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Londyn 20.07.2016 r.

 

 

 

 

 

Konkurs na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej został rozstrzygnięty. Zgłosiły się dwie osoby, z tego jedna-p.Paulina Barzyk posiada pełne kwalifikacje i rozpocznie pracę w dniu 16 stycznia 2016 r.

 

Konkurs na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przedłużony do 28 grudnia br.

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. 

Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

§ 4a. 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych  w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 3 grudnia 2015 roku do godziny 12.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacjiwczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 20 listopada 2015.

 

 

 

 

Wyniki konkursów rozpisanych w dniu 1 czerwca 2015 r.

 

 

Wyniki konkursów rozpisanych w dniu  1 czerwca 2015 r.
na stanowisko:

 

·         nauczyciel języka polskiego- Dorota McHugh

 

·         nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- Małgorzata Zalewska, Marta Sokół

 

·         woźny/a- Justyna Nosowska

 

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na 

stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko 
nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):


§ 4a. 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych  w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 października 2015 roku do godziny 20.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacjiwczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 30 września 2015.

 

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (3/26).

 
Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):


§ 4a

2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1 i 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, 
a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 2 lub 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

3. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.
4. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub 
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 11 ust. 1 pkt 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela


Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2015 roku do godziny 20.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl   W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 01 czerwca 2015.

 

 

 

 

06 czerwca 2015 10:16 | Ogłoszenia

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie ogłasza konkurs na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).


 
Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

 

§ 4a. 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych  w szkole za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a 
ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2015 roku roku do godziny 20.00 na adres: londyn-spk@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać:

konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Londyn, 01 czerwca 2015.

 

 

 

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku woźnego.

 

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku woźnego

Data ukazania się ogłoszenia: 05 czerwca 2015 roku

Wymiar etatu: 0,2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko 

Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

a) praca w SPK przy Ambasadzie RP w Londynie-Worton Road TW7 6XF , 

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy zorganizowane na terenie szkoły.

3. Zatrudnienie na czas określony. 

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm).  

WOŹNY SZKOLNY- współpracuje z kierownikiem SPK i pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu młodzieży oraz dba o utrzymanie porządku w szkole i należytej dyscypliny pracy. Woźnego powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkolnego, zabezpiecza przed kradzieżą ,oraz dalszym zniszczeniem.

Bezpośrednim przełożonym woźnego jest kierownik SPK.

W czasie zajęć  służbowych woźnemu nie wolno oddalać się od szkoły bez pozwolenia kierownika SPK.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1. Kieruje  pracą  pracownika obsługi- osoby sprzątającej.

2. Zabezpiecza  potrzebne narzędzia pracy i materiały do utrzymania czystości.

3. Utrzymuje czystość i porządek przed szkołą w jej obejściu.

4. W razie potrzeby sporządza kserokopie dokumentów.

5. Sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynków i całością sprzętu szkolnego.

6. Pomaga przy dekoracji szkoły i radiofonizacji uroczystości szkolnych.

7. Wykonuje inne prace wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez kierownika SPK.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, 

2) kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych - Dz. U. Nr 82  poz. 493 z późniejszymi zmianami) 

3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku, 

4) oświadczenie o niekaralności, 

5) umiejętność obsługi komputera, 

6) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

2) umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, skanowania dokumentów, przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, obsługi poczty e-mail.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) curriculum vitae  i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, potwierdzona stosownym dokumentem,

6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 30 czerwca 2015 r. na adres:  Londyn-spk@orpeg.pl z dopiskiem „konkurs na stanowisko woźnego SPK w Londynie”

Po w/w terminie  Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.  

Informacje  dodatkowe:

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

3) osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do wykonania badań lekarskich.

4) oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone, 

5) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

6) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.