O szkole

Historia szkoły

 Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie (SPK) powstał 01 kwietnia 2008 na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z przekształcenia sobotniej szkoły przedmiotów ojczystych założonej w październiku 2006. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Pani Irena Grocholewska- prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Do sierpnia 2013 roku kierownikiem szkoły była p. Renata Cheda. We wrześniu 2013 roku stanowisko kierownicze zostało przekazane Pani Edycie Łabędzie. Od roku szkolnego 2016/2017 kierownikiem szkoły jest Pan Jacek Naściszewski


   W roku szkolnym 2010/2011 z inicjatywy rodziców, przy szkole powstała organizacja - The Polish Youth Association, którego celem było: wspieranie statutowej działalności szkoły, organizacja zajęć dodatkowych, imprez szkolnych, itp. PYA zawiesiło swoją działalność w 2015 roku.


   Nauka w SPK odbywa się na trzech poziomach: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum. Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu (soboty), w pomieszczeniach wynajmowanych od angielskiej szkoły Gumley House Convent School.


Podstawy prawne funkcjonowania szkoły.


   SPK działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz.1986), a od września 2010 na podstawie nowego  Rozporządzenia z dnia 31.08.2010 r. (Dz. U. Nr 10, poz.1443) w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Określa ono zasady organizacji szkół, sposób powoływania dyrektora lub kierownika, zasady finansowania ze wskazaniem źródła, itp. Szkoły tego typu funkcjonują na zasadach eksterytorialności. Z założenia miały one służyć przede wszystkim dzieciom polskich dyplomatów oddelegowanych  na placówki poza granicami kraju.  Taki charakter miały one do 1991 r., kiedy podjęto decyzję o przyjmowaniu „w miarę wolnych miejsc” dzieci obywateli polskich mieszkających za granicą, którzy nie są związani z placówkami dyplomatycznymi lub przedstawicielstwami wojskowymi. Organizacyjnie SPK podlega Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie (do grudnia 2010 Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą). Dokumentami prawnymi niższej rangi w szkole są także: statut szkoły, regulamin Rady Rodziców, regulamin Samorządu Uczniowskiego, regulamin ucznia, regulamin nauczyciela, a także zarządzenia kierownika. 


Zajęcia, podręczniki.


   W SPK realizowany jest tzw. uzupełniający plan nauczania, tzn. wiedza, którą polskie dzieci zdobywają w szkołach angielskich uzupełniana jest o tzw. przedmioty ojczyste, tj. język polski oraz wiedzę o Polsce (historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie). Dodatkowo prowadzone są też zajęcia z matematyki (dla chętnych uczniów).

 

Uczniowie, nauczyciele.

   

   Wszystkie dzieci do lat 16 przebywające na terenie Wielkiej Brytanii podlegają powszechnemu obowiązkowi szkolnemu. Realizują go uczęszczając do szkół brytyjskich. W szkołach tych nie mają one jednak możliwości nauki języka polskiego  jako ojczystego, ani też w ramach przedmiotu fakultatywnego. Nie istnieje też żadna szkoła polska podległa lokalnemu systemowi edukacyjnemu. 
   W SPK przy Ambasadzie RP w Londynie przeważają dzieci, które urodziły się w Polsce, często tutaj rozpoczęły edukację, a do Wielkiej Brytanii, przybyły w ostatnich latach.   To właśnie wśród tej grupy jest najwięcej tych, którzy deklarują powrót do kraju. Szkoła ma im ułatwić powrót do polskiego systemu edukacji. Druga grupa to dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii w pierwszym pokoleniu. Najczęściej mowę polską tradycje wynoszą z domu, a szkoła ma im służyć  jako miejsce, gdzie mogą pogłębić wiedzę o Polsce, nawiązać kontakty z rówieśnikami. Ostatnia grupa stanowią dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii w kolejnych pokoleniach, często ze związków mieszanych. Zważywszy na ten kontekst, język polski powinien być nauczany w tej grupie jako język obcy.

   Nabór uczniów w kolejnych latach szkolnych wskazuje na bardzo dynamiczny rozwój szkoły od momentu jej powstania. Liczba chętnych znacznie przekracza liczbę miejsc w szkole.

   Wraz ze wzrostem liczby uczniów rośnie też liczba nauczycieli. Na chwilę obecną jest to 20 nauczycieli.

   W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, podpisanej bezpośrednio z kierownikiem szkoły. Wszelkiego rodzaju wynikające z tego zobowiązania (podatkowe, ubezpieczeniowe) regulowane są w Polsce. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne.