Regulamin ucznia

REGULAMIN UCZNIA
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie

1. Uczeń ma obowiązek: 

 •  dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;

 • w nauce, pracy wykazywać się zaangażowaniem, determinacją i poświęceniem; 
 • przychodzić na zajęcia na 10 minut przed ich rozpoczęciem; 
 • dbać o ład i porządek w Szkole; 
 • szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; 
 • za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice lub prawni opiekunowie; 
 • przychodzić do Szkoły w stroju czystym, schludnym, estetycznym o cechach stonowanej, umiarkowanej elegancji; w doborze ubioru, biżuterii, makijażu należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła jest miejscem pracy; 
 • współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na osobistą lub pisemną 
prośbę rodzica skierowaną do wychowawcy klasy. 
3. Nagłe, nieplanowane zwolnienie ucznia z pojedynczych zajęć może nastąpić tylko po wcześniejszym telefonie do wychowawcy i wysłaniu wiadomości sms do wychowawcy jako potwierdzenia rozmowy. 
4. W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu), wychowawca lub inny nauczyciel powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 
5. Uczniowie mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, a każdą nieobecność usprawiedliwić najpóźniej do dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności Kierownik szkoły ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów. 
6. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, kierownik, nauczyciele mają prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń. 
7. W przypadku, gdy uczeń po wcześniejszym upomnieniu nauczyciela ponownie przychodzi do szkoły w stroju sprzecznym z regulaminem, nauczyciel na pierwszych zajęciach ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę, który po wcześniejszym powiadomieniu rodziców odsyła ucznia do domu w celu przebrania się. Uczeń opuszcza szkołę sam lub czeka na przyjazd rodziców (w zależności od wypełnionej na początku roku deklaracji odnośnie odbierania ucznia ze szkoły) w pokoju nauczycielskim. 
8. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach. 

9. Uczniom zabrania się: 

 • wprowadzania na teren Szkoły osób trzecich; 
 • opuszczania terenu Szkoły podczas przerw (z wyjątkiem uczniów klas licealnych po wcześniejszym podpisaniu przez rodziców lub pełnoletnich uczniów oświadczenia w tej sprawie); 
 • przynoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych jak: zapalniczki, ostre przedmioty, zapałki, a także zabawek, piłek, itp.; 
 • używania wulgarnych słów; 
 • używania (tj. wyjmowania z plecaka, kładzenia na ławce, bawienia się) telefonów komórkowych na lekcjach, a w przypadku niestosowania się do tego nauczyciel ma obowiązek zabrać uczniowi telefon i przekazać kierownikowi, który oddaje go uczniowi na koniec dnia; 
 • ładowania w salach lekcyjnych, jadalni telefonów komórkowych, zarówno podczas lekcji jak i przerw; 
 • żucia gumy na lekcjach; 


10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria, itp.) a także za przedmioty (ubrania, podręczniki, przybory, itp.) pozostawione na jej terenie. 

11. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą następujące środki: 

 • ustne upomnienie od nauczyciela; 
 • rozmowa z Kierownikiem szkoły; 
 • wezwanie rodziców do Szkoły; 
 • upomnienie w obecności nauczyciela, wychowawcy i rodziców z wpisem do akt szkolnych; 
 • w przypadku szkód materialnych, kosztami naprawy obciążeni są Rodzice ucznia; Za poważne wykroczenia Kierownik na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej ma prawo zawiesić ucznia w jego czynnościach lub usunąć ze Szkoły. 

12. Zasady przebywania ucznia w szkole 

 • Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 
 • Podczas przerw uczniowie przebywają na zewnątrz budynku a po dzwonku na lekcję zobowiązani są do ustawienia się pod odpowiednią salą lekcyjną. 
 • Do klasy uczniowie wchodzą wraz z nauczycielem i wraz z nim opuszczają ją. 
 • W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom: biegania, urządzania bójek, gier i innych czynności zagrażających bezpieczeństwu, jak również opuszczania budynku szkoły. 
 • Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz używania jakichkolwiek przedmiotów, materiałów będących własnością szkoły angielskiej. 
 • Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela, rodziców pełniących dyżur w Szkole lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę. 

Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Szkoły, z którym zapoznaje się na początku roku szkolnego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w pierwszym tygodniu zajęć. 
Z treścią regulaminu Szkoły zapoznają się również rodzice, którzy to także potwierdzają własnym podpisem.