REKRUTACJA

I.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 do klas pierwszych szkoły podstawowej
Zapisy do Szkoły odbywają się w dniach: 28.04, 12.05, 19.05. 2018 r
w godzinach: 12.30-15.30 (sala s2)
Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych.
Nauka w SPK w Londynie jest bezpłatna. Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców ustalana jest na początku roku szkolnego na walnym zebraniu rodziców.

O przyjęciu dziecka decyduje:
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie,
b) dostarczenie pełnej dokumentacji w dniu zapisu
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.
e) kolejność składanych dokumentów
Pierwszeństwo mają dzieci siedmioletnie.
Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do czerwca 2018 r
Zapisu należy dokonać wyłącznie osobiście

Wymagane dokumenty –
do wglądu - dowody tożsamości dziecka i rodziców/opiekunów, zaświadczenie ze szkoły angielskiej (można dostarczyć do 30.09.2018),
• Kserokopie dokumentów: akt urodzenia, dokument rodzica oraz dziecka

• wypełniony i wydrukowany kwestionariusz wraz z oświadczeniami (zamieszczone na stronie internetowej)

Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty, wraz z podpisami obojga rodziców/opiekunów.

Bardzo ważne!
Liczba miejsc do klas pierwszych jest ograniczona.
W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca od 01.09 do 15.09.2018 r.
Uwaga!
SPK w Londynie nie prowadzi oddziałów przedszkolnych. Zajęcia dla dzieci młodszych organizują: Zerówka oraz AKADEMIA PACK współpracujące ze Szkołą. Zajęcia są odpłatne, odbywają się w soboty.
SZCZEGÓŁY W ZAKŁADKACH POSZCZEGÓLNYCH ORGANIZACJI
(patrz menu: PRZYJACIELE SZKOŁY)

II.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
do klas od II -VIII, III gimnazjum i liceum ogólnokształcącego
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: spksekretariat@gmail.com
Zgłoszenia przesłane przed wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę.
Decyduje kolejność przesyłanych podań.
W przypadku przesyłania skanów dokumentów szkoła nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych.
Pracownik administracji skontaktuje się z rodzicem i poda termin złożenia kompletu dokumentów.
UWAGA!
NA CHWILĘ OBECNĄ, SPK NIE POSIADA WOLNYCH MIEJSC W KLASACH 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dodatkowa dokumentacja - jeśli dotyczy

świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),
zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica o potrzebach medycznych
Przyjęte będą tylko kompletne zgłoszenia

UWAGA!

Prosimy wszystkich rodziców pragnących zapisać dzieci do SPK przy Ambasadzie RP o zapoznanie się ze Statutem Szkoły.

DOKUMENTY: