Wewnętrzny system oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

przy Ambasadzie RP w Londynie

 

 

   I.        Zasady i cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 II.        Obszary aktywności podlegające ocenie.

III.        Oceny śródroczne, roczne, klasyfikacyjne

IV.        Klasyfikacja

  V.        Promocja

VI.        Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

VII.        Indywidualizacja nauczania

 

 

 

I. Zasady i cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

§ 1       

 

1.    Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów ucznia w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z ram programowych i programów nauczania realizowanych w szkole. 

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a.     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

b.    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c.     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

d.    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e.    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

f.      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej

 

§ 2

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

b.    bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole; 

c.     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

d.    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

e.    ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

f.      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i w zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie

 

§ 3

 

1. Uczeń oceniany jest za:

a.     umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

b.    samodzielne prace, prace klasowe, sprawdziany, referaty, ćwiczenia i inne formy pracy zaproponowane przez nauczycieli:

c.     umiejętność prezentowania wiedzy;

d.    systematyczność pracy;

e.    zaangażowanie i kreatywność;

f.      umiejętność współpracy w grupie.

 

2. Ocenie podlegają wypowiedzi ustne, między innymi:

a.     kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat;

b.    opowiadanie, opis, prezentacja, dialog;

c.     recytacja;

d.    głos w dyskusji;

e.    umiejętność czytania tekstów;

f.      sprawozdanie z przeczytanej lektury. 

 

3. Ocenie podlegają prace pisemne, między innymi: 

a.     odpowiedź na pytanie; 

b.    rozwiązywanie wskazanych zadań i problemów; 

c.     redagowanie tekstów użytkowych; 

d.    redagowanie różnych form wypowiedzi; 

e.    wypełnianie prostych formularzy i ankiet;

f.      kształtne i czytelne pismo. 

 

4. Ocenie podlegają zadania praktyczne, między innymi: 

a.     niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, prace plastyczne, słuchowisko, film, dziennik; 

b.    formy zabawowe: gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, konkursy, techniki dramowe, gry ruchowe; 

c.     umiejętność posługiwania się: informatorami, atlasem, mapą, planem, instrukcją, tabelą, wykresem, diagramem,

 

5. Zadanie praktyczne ocenia się, uwzględniając wkład pracy ucznia.

 

§ 4

 

1.    Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach w stosunku do zachowania oraz zapoznania uczniów z Regulaminem ucznia.

3.    Niewłaściwe zachowanie, niezgodne z obowiązującymi w szkole zasadami może być powodem nałożenia na ucznia kary regulaminowej, łącznie ze skreśleniem go z listy uczniów.

4.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.

5.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

§ 5

 

1.    Prace klasowe, które uczniowie mają obowiązek napisać, dostosowane są do odpowiedniego etapu edukacyjnego ucznia. 

2.    Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wpisywane do dziennika oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową. Nauczyciel powinien podać zakres materiału i formę planowanej pracy.

3.    W ciągu jednego dnia nauki szkolnej uczeń może napisać maksymalnie jedną pracę klasową. 

4.    Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych .

5.    Z każdego przedmiotu uczeń powinien napisać od 1 do 2 prac w ciągu semestru; liczba ta może być różna w poszczególnych semestrach. 

 

6.    Prace klasowe uczniów oceniane są: 
a. w klasach 1-3 według skali:

         W - Wyróżniająco,

          D - Dobrze,

          P - Pracuj więcej,

          S - Słabo.

 

b. w klasach 4 – 6, gimnazjum, liceum według skali: 

celujący - zadanie dodatkowe + 100% - 91% punktacji zasadniczej 
bardzo dobry - 100% - 91% punktacji zasadniczej 
dobry - 90% - 76% punktacji zasadniczej 
dostateczny - 75% - 51% punktacji zasadniczej 
dopuszczający - 50% - 30% punktacji zasadniczej 
niedostateczny - do 29% punktacji zasadniczej 

 

7.    Szczegółowe zasady oceniania prac klasowych zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania obowiązujące w szkole dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

8.    Nauczyciel dokonuje analizy i poprawy prac pisemnych w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni. Prace pisemne muszą być opatrzone punktacją , ewentualnym komentarzem i obliczone według powyższej skali .

9.    Nieobecność ucznia klas 1 – 6 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum na pracy klasowej odnotowuje się w dzienniku skrótem „nb”.

10.  Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek pisać ją w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń ma prawo napisania jednej poprawkowej pracy klasowej, z której otrzymał ocenę niedostateczną. 

11.  Poprawa lub uzupełnienie pracy klasowej musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia rozdania poprawionych i ocenionych prac. Stopień trudności i punktacja poprawkowej pracy klasowej są takie same jak pracy pierwotnej. 

12.  Prace klasowe ucznia nauczyciel gromadzi w segregatorze do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia każdego bieżącego roku szkolnego), a uczeń otrzymuje je do poprawy na lekcji. Rodzice mają prawo do wglądu w pracę na zebraniach, konsultacjach na wyraźne życzenie i muszą poinformować o tym nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem. 


§ 6

 

1.    Sprawdziany (kartkówki) są obowiązkowe dla uczniów. 

2.    W semestrze przeprowadza się co najmniej dwa sprawdziany, czas pracy ucznia 10 – 15 minut; zakres – ostatnio przerobiony materiał (trzy ostatnie lekcje). 

3.    Sprawdziany mogą być realizowane w dowolnym terminie, bez wcześniejszego uprzedzenia uczniów. 

4.    Sprawdziany powinny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie dwóch tygodni. 

5.    Sprawdziany są oceniane według tej samej skali co prace klasowe (§5 ust. 5a i5b) . 

6.    Nauczyciel przedmiotu ocenione i omówione sprawdziany oddaje uczniowi.

7.    Sprawdziany nie są gromadzone przez nauczyciela i nie są przechowywane w szkole.

 

§ 7

 

1.    Wypowiedzi ustne oceniane są podczas prezentacji pracy domowej, podczas pogadanek, dyskusji, pracy grupowej, wypowiedzi indywidualnej. 

2.    Uczniowie klas 1 – 3 za odpowiedź ustną oceniani są w skali:

          W – Wyróżniająco,

           D – Dobrze,

           P – Pracuj więcej,

           S – Słabo.

 

 

3.    Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum za odpowiedź ustną oceniani są w skali: 

celujący – zadanie dodatkowe + 100% – 91% punktacji zasadniczej 
bardzo dobry – 100% – 91% punktacji zasadniczej 
dobry – 90% – 76% punktacji zasadniczej 
dostateczny – 75% – 51% punktacji zasadniczej 
dopuszczający – 50%–- 30% punktacji zasadniczej 
niedostateczny – poniżej 30% punktacji zasadniczej 

4.    Dłuższe odpowiedzi obejmujące materiał z trzech-czterech ostatnich lekcji nauczyciel ocenia, stosując 6-stopniową skalę ocen. Dopuszczalne jest stosowanie znaków +/- przy ocenach. 

5.    Elementy wypowiedzi ustnej podlegające ocenie: odpowiedź zgodna z tematem, poprawność językowa, stosowanie bogatego słownictwa, wyrażanie własnych opinii, wiedza merytoryczna.

6.    W klasach 4 – 6 za odpowiedź ustną na pojedyncze pytania uczniowie są oceniani zgodnie z zasadami zawartymi w PSO i przedstawionymi przez nauczycieli uczących danego przedmiotu na początku roku szkolnego.

 

§ 8

 

1.    Nieprzygotowanie do lekcji uczeń może zgłosić nauczycielowi przedmiotu raz w ciągu semestru , co zwalnia go od odpowiedzi ustnej, kartkówki, od przedstawienia pisemnej pracy domowej (wypracowania, ćwiczenia, zadania), od prezentacji przeczytanego tekstu w danym dniu. 

2.    Nie można zgłosić nieprzygotowania na lekcji przeznaczonej na pracę klasową. 

3.    Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza w momencie czytania przez nauczyciela listy obecności i jest ono odnotowywane w dzienniku skrótem „np”. 

4.    Brak przygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia od aktywnego udziału w lekcji bieżącej. 


§ 9

 

1.    Aktywność uczniów na lekcji w klasach 1 – 3 oceniana jest zgodnie z zasadami PSO, a w dzienniku odnotowuje się ocenę, stosując zapis w formie liter: W, D, P, S. 

2.    W klasach 4 – 6, gimnazjum, liceum za aktywność uczniowie są oceniani zgodnie z zasadami zawartymi w PSO i przedstawionymi na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu przez nauczyciela.

3.    W dzienniku nauczyciel odnotowuje ocenę za aktywność stosując 6-stopniową skalę ocen (dopuszcza się stosowanie znaków „+/–” przy ocenie). 

 

§ 10

1.    Prace domowe: pisemne, ustne, związane z przeczytaniem określonego tekstu, artystyczne, uczeń ma obowiązek wykonać. Wykonanie pracy domowej jest kontrolowane na bieżąco przez nauczyciela przedmiotu.

2.    Oceniana jest co najmniej jedna praca domowa w semestrze. 

3.    Każdy brak pracy należy uzupełnić na kolejną lekcję. 

4.    W klasach 4 – 6, gimnazjum, liceum nauczyciel oceniając prace domowe, stosuje 6-stopniową skalę ocen, z wyłączeniem kształcenia zintegrowanego. 

5.    W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej za wykonanie prac domowych uczniowie oceniani są w skali: W, D, P, S. 

6.    Za opracowanie problemów wykraczających poza program lub zadanie dodatkowe uczeń może uzyskać ocenę celującą. 

7.    Brak pracy domowej odnotowuje się w dzienniku skrótem „bp”. 

8.    Jednorazowe nieodrobienie pracy domowej w semestrze traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć i nie ma wpływu na ocenę semestralną. Za dwie nieodrobione prace domowe uczeń otrzymuje uwagę w zeszycie, a nieodrobienie trzech pracy domowych równoznaczne jest z wpisaniem oceny niedostatecznej. 

9.    Odnotowanie częstych braków prac domowych w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej zaznacza się w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 11

1.    Każdy udział ucznia w konkursie przedmiotowym i tematycznym nagradzany jest oceną celującą, jeśli uczeń uzyskał powyżej 60% możliwych punktów. 

 

§ 12

1.    Każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona) nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości. 

2.    Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) mają obowiązek skontaktować się z kolegami z klasy i przed kolejnymi zajęciami uzupełnić braki, ewentualnie w porozumieniu z nauczycielem uzupełnić zaległości w następnym tygodniu. 

3.    Nieobecność na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu nie może być podstawą do zwolnienia z kartkówki, odpowiedzi ustnej, pracy domowej itp. na kolejnych zajęciach.

 

 

III. Oceny śródroczne, roczne, klasyfikacyjne

 

§ 13

 

1.    Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

a.     bieżące;

b.    klasyfikacyjne:

c.     śródroczne i roczne;

d.    końcowe.

2.    Oceny są jawne dla ucznia i dla jego rodziców (opiekunów prawnych) i na ich wniosek nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

3.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

4.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w przedmiotowym Systemie Oceniania .

5.    Ocenianie ma charakter bieżący i na etapie nauczania zintegrowanego przyjmuje formę oceny opisowej: bieżącej, śródrocznej, rocznej, szczegółowe zasady określone zostały w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych dla pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6.    Ocenianie ma charakter bieżący i na etapie nauczania w klasach 4 – 6, gimnazjum i liceum przyjmuje formę według skali ocen od 1 do 6 (dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przy ocenie cząstkowej oraz śródrocznej; nie stosuje się znaków „ +/–” przy ocenach rocznych, klasyfikacyjnych i końcowych.

 

IV. Klasyfikacja

 

§ 14

1.    Uczeń podlega klasyfikacji:

a.     śródrocznej

b.    rocznej;

 

§ 15

 

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

2.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnia sobotę stycznia.

3.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

4.    Klasyfikowanie śródroczne uczniów klas 1 - 3 ma formę oceny opisowej. 

5.    Klasyfikowanie śródroczne uczniów klas 4 – 6, gimnazjum i liceum przeprowadza się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w zakresie wymagań zapisanych w Przedmiotowym Systemie Oceniania według skali od 1 do 6.

6.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel przedmiotu, po konsultacji z wychowawcą, stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7.    Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

8.    O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice/opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

9.    O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

 

§ 16

 

1.    W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej:

a.     oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi ;

b.    śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2.    Klasyfikowanie roczne w klasach 1 – 3 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i opracowaniu oceny opisowej na podstawie analizy testów i całorocznej obserwacji pracy dziecka.

3.    Klasyfikowanie roczne uczniów klas 4 – 6, gimnazjum, liceum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

4.    Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a.     stopień celujący – 6

b.    stopień bardzo dobry – 5

c.     stopień dobry – 4

d.    stopień dostateczny – 3

e.    stopień dopuszczający – 2

f.      stopień niedostateczny –1

5.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 4 pkt. a–e.

6.    Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4 pkt f.

7.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć, z tym że w klasach 1 –3 szkoły podstawowej ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

8.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących i cząstkowych. 

9.    W ocenie semestralnej i rocznej decydujący charakter mają, uzyskane przez ucznia, wyniki z pisemnych prac klasowych, kartkówek, ćwiczeń praktycznych, aktywności i wkładu jego pracy.

10.  Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

11.  Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania rodzicom (prawnym opiekunom), w formie pisemnej, informacji o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

12.  W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej, nauczyciel uczący, ma obowiązek poinformować o tym fakcie ucznia i wychowawcę klasy, który zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiącprzed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

13.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego.

14.  Od ustalonej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przysługuje uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do Kierownika szkoły w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

15.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Kierownik szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego. 

16.  Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego nie może być niższa od oceny ustalonej odpowiednio przez nauczyciela .Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

17.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu sprawdzającego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom .

 

§ 17

 

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.    W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

7.    Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w trybie 7 dni od daty egzaminu. 

8.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęcia edukacyjnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak jak ustalenie oceny niedostatecznej.

9.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tego typu oceny.

10.  Zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowego trybu ustalania oceny rocznej można zgłoszać od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Kierownik szkoły powołuje komisję, która:

a.     przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

12.  Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 11 pkt a, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

13.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

14.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy zawarte w ust. 9-13, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

 

V. Promocja

 

§ 18

 

1.    Uczniowie klas 1 – 3 w każdym roku szkolnym otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. 

2.    Ucznia klas 1 – 3 można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy 1– 3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. Decyzja o niepromowaniu ucznia musi być podjęta w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w formie pisemnej zgody wyrażonej przez rodziców.

3.    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i klasy 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4.    Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5.    Uczniowie klas 4 – 6, gimnazjum i liceum, którzy uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wykazują się szczególnie pozytywną postawą w środowisku, otrzymują promocję do klasy programowo wyższej wraz z wyróżnieniem nagrodą . 

6.    Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

7.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 

 

VI. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

 

§ 20

 

1.    Osiągnięcia uczniowskie odnotowuje się dla klas 1 - 3 w formie oceny opisowej ucznia i przechowuje się w dokumentacji szkoły.

2.    Osiągnięcia uczniowskie odnotowuje się dla klas 4 – 6, gimnazjum i liceum w dzienniku lekcyjnym (śródroczne i roczne).

3.    Oceny roczne odnotowuje się w arkuszach ocen uczniów.

 

 

VII. Indywidualizacja nauczania

 

§ 21

 

1.    Nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

2.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.